Územní energetické koncepce

Zpracováváme územní energetické koncepce krajů, měst a obcí.

Územní energetická koncepce stanoví cíle a zásady nakládání s energií na území krajů, měst, jejich částí nebo obcí. Součástí územní energetické koncepce je vyhodnocení ukazatelů bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti nakládání s energií. Územní energetická koncepce vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energiemi v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie.

Koncepce obsahuje vymezené a předpokládané plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby pro rozvoj energetického hospodářství, přitom zohledňuje potenciál využití systémů účinného vytápění a chlazení, zejména pokud využívají vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, a vytápění a chlazení využívající obnovitelné zdroje energie tam, kde je to vhodné. Územní energetická koncepce se zpracovává na období 25 let a vychází ze státní energetické koncepce.